Algemene voorwaarden

1. Inge Hidding Advocaat BV, gevestigd en kantoorhoudende te 7981 AD Diever aan de Hoofdstraat 49A, hierna te noemen Inge Hidding Advocaat, met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers, die voor Inge Hidding Advocaat werkzaam zijn. Waarin het vervolg van deze algemene voorwaarden Inge Hidding Advocaat wordt genoemd, wordt de individuele advocaat c.q. vennootschap bedoeld met wie de overeenkomst van opdracht is gesloten. Op alle tussen cliënt en Inge Hidding Advocaat gesloten overeenkomsten van opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief aanvullende en/of vervolgopdrachten die aan Inge Hidding Advocaat of haar werknemers worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Op de werkzaamheden is tevens de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Voor de beknopte inhoud wordt verwezen naar de opdrachtbevestiging en/of www.advocatenorde.nl.

4. De uitvoering van de verstrekte opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever (‘de cliënt’). Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Inge Hidding Advocaat en de voor haar werkzame personen in verband met de verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval zodra een periode van 3 maanden is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. Ten aanzien van klachten betreffende de inhoud van de werkzaamheden of de hoogte van de declaratie is de Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

6. Inge Hidding Advocaat zal bij de inschakeling van niet tot haar organisatie behorende derden (waaronder waarnemers, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zij is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Inge Hidding Advocaat is in elk geval gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het met Inge Hidding Advocaat overeen te komen honorarium vermeerderd met verschotten verschuldigd. Onder verschotten worden uitgaven aan derden in het belang van de uitvoering van de opdracht verstaan zoals te betalen griffierechten.

8. Inge Hidding Advocaat hanteert afhankelijk van het soort procedure dat wordt gevoerd vaste tarieven tot een maximaal aantal uren. Deze tarieven inclusief de verschuldigde omzetbelasting zijn vermeld op de website. De helft van het toepasselijke bedrag dient te worden voldaan voordat Inge Hidding Advocaat met haar werkzaamheden aanvangt. De tweede helft van de betaling moet uiterlijk binnen een maand na afloop van de door Inge Hidding Advocaat verrichte werkzaamheden worden voldaan.

9. Bij overschrijding van het maximale aantal uren behorend bij een bepaald tarief, wordt een met de opdrachtgever overeen te komen uurtarief in rekening gebracht vermeerderd met de omzetbelasting.

10. Indien een procedure wordt gevoerd waarbij de vaste tarieven niet van toepassing zijn, brengt Inge Hidding Advocaat haar werkzaamheden in rekening op basis van een met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting en verschotten.

11. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

12. Indien Inge Hidding Advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 10% van het openstaande saldo op het eerste moment van verzuim.

13. Inge Hidding Advocaat is gerechtigd om aan de opdrachtgever toekomende gelden, die zij onder zich heeft of krijgt, met openstaande declaraties te verrekenen.

14. Aan de opdrachtgever te wiens aanzien een toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand is afgegeven, bedraagt het met de contracterend advocaat overeen te komen honorarium niet meer dan het bedrag dat door de Raad voor de rechtsbijstand in een voorkomend geval aan Inge Hidding Advocaat wordt uitbetaald, te vermeerderen met de voor de Raad voor de rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage.

15. Verschotten, voor zover niet door de Raad voor de rechtsbijstand vergoed, worden volledig in rekening gebracht aan opdrachtgever. Inge Hidding Advocaat is gerechtigd telkens voor aanvang van de werkzaamheden te verlangen dat de toevoeging is afgegeven en dat de verschuldigde eigen bijdrage is voldaan.

16. Indien na aanvaarding van de opdracht en na de aanvang van de werkzaamheden geen toevoeging wordt afgeven, dan wel bij intrekking van de toevoeging na afloop van de werkzaamheden, is opdrachtgever het met Inge Hidding Advocaat overeengekomen honorarium verschuldigd. De artikelen 7 t/m 13 zijn dan onverkort van toepassing, met dien verstande dat een eventueel reeds voldane vastgestelde eigen bijdrage zal worden verrekend met de eindafrekening.

17. De aansprakelijkheid van Inge Hidding Advocaat is beperkt tot de gevallen waarin door de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering geldende eigen risico.

18. De contracterend advocaat heeft het recht haar werkzaamheden en/of afgifte van (originele) stukken op te schorten totdat alle vorderingen die zij op opdrachtgever heeft, zijn voldaan.

19. Inge Hidding Advocaat is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De nieuwe voorwaarden treden in werking op het dan aan te kondigen tijdstip. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de website en desgevraagd toegezonden.

20. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Inge Hidding Advocaat is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Assen, tenzij één der partijen zich tot de Geschillencommissie Advocatuur wendt.

© april 2022 Inge Hidding Advocaat

 

Waar kan ik u
mee helpen?

Stel uw vraag